วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เทคโนโลยี

นาโนเทคโนโลยีเป็นที่สนใจในศตวรรษปัจจุบัน
เทคโนโลยี  หรือ เทคนิควิทยา  มีความหมายค่อนข้างกว้าง โดยทั่วไปหมายถึง การนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

                                                                 ประวัติส่วนตัว

                                                
                                                   ชื่อ นางสาว ดี บุญชู
                                                   ชื่อเล่น ดี
                                                   วิชาเอก คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่1
                                                   รหัสนักศึกษา 564102002
                                                   เกิด 18 มีนาคม 2538
                                                   กรุ๊ป o
                                                   จบ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
                                                   คติประจำใจ แพ้ก็แค่ยังไม่ชนะ ชนะก็แค่ยังไม่แพ้

                                                       ประวัติส่วนตัว


                                             
                                             ชื่อ นางสาว แอดะ  โกแชะ
                                             ชื่อเล่น แอร์
                                             วิชาเอก คบ.1 ภาษาอังกฤษ  หมู่1
                                             รหัสนักศึกษา 564102004
                                             เกิด 29 พฤษภาคม 2536
                                             กรุ๊ป o
                                             จบ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
                                             คติประจำใจ  ถ้าไม่มีอุปสรรค ก็ไม่รู้จักคำว่าชัยชนะ